15 verzen en voorbeelden over vergeving in de Bijbel | Christian.net (2023)

ThuisBijbelverzen

Geschreven door:Erika Daniël

Gepubliceerd:9 januari 2020

15 Verses And Examples On Forgiveness In The Bible | Christian.net (1)

Een chaotische wereld en een kwetsbaar hart is een pijnlijke combinatie. Hoe sterk we ook denken dat we zijn, we kunnen niet helemaal een sterke omheining rond ons hart plaatsen om te voorkomen dat het gewond raakt. Ook hebben en zullen we door de jaren heen, met of zonder enige bedoeling, anderen pijn doen. De Bijbel heeft echter gesproken over ruzies en zonden tussen families en buren. Er zijn verschillende verzen in het Oude Testament die ons laten zien dat zelfs God Zelf jaloers kan worden (Exodus 20:5). Hoe vaak we ook kunnen lezen over de zonden die door Gods wet bestraft kunnen worden, we kunnen niet over het hoofd zien hoe God in de Bijbel de nadruk legt op vergeving.

God vergaf ons door zijn enige Zoon

Want het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). In het Oude Testament gaf God Mozes twee kleitabletten met de Tien Geboden van wat God wilde dat de Israëlieten zouden doen en volgen. Iedereen die betrapt wordt op het negeren van deze wetten, zal ter dood worden gebracht door steniging. Daarom werden deze geboden die aan Mozes werden gegeven, de genoemdstenen geboden.Toen Jezus echter kwam, veranderde alles, inclusief de wet. In plaats van stenen voor zonden,God heeft ons vergeving geschonken door Zijn Zoondie ons heeft verlost en ons nieuw leven heeft gegeven. Door voor ons te sterven werd onze Heer Jezus Christus het teken van verlossing en Gods vergeving aan de mensheid.

Jezus wist dat Hij voor onze zonden ter dood zou worden gebracht, ook al heeft Hij nooit gezondigd. “God heeft hem die geen zonde had, voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij door hem gerechtigheid van God zouden kunnen worden” (2 Korintiërs 5:21). Hier zijn enkele verzen die Gods liefde voor ons laten zien en hoe Hij ons onze zonden en overtredingen vergeeft.

Psalmen 103:10-14

Hij behandelt ons niet zoals onze zonden het verdienen, en Hij betaalt ons niet terug op basis van onze ongerechtigheden. Want zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo groot is zijn liefde voor degenen die hem vrezen; zover het oosten van het westen is, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd. Zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft de Heer medelijden met degenen die Hem vrezen, want Hij weet hoe we gevormd zijn, Hij herinnert zich dat we stof zijn.

Romeinen 5:8

Maar God toont hierin zijn eigen liefde voor ons: Terwijl wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons.

1 Johannes 1:9

Als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtvaardigheid.

Lukas 23:34

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”

Psalm 86:5

U, Heer, bent vergevingsgezind en goed, overvloedig in liefde voor allen die u aanroepen.

Mattheüs 26:28

Dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Jozef vergaf zijn broers die hem probeerden te vermoorden

Het verhaal overJozef de Dromeris een van debekendste verhalen uit de Bijbelen het is een geweldig voorbeeld van vergeving. In Genesis 37 kunnen we zien hoe Jozef door zijn broers werd gehaat vanwege Jakobs dertien zonen; hij hield het meest van Jozef. Jacob gaf Jozef geschenken zoals: En toen Jozef zijn broers later zijn droom vertelde, waarin hij uitlegde dat ze voor Jozef zouden buigen, haatten ze hem nog meer.

Genesis 37:6-8:Hij zei tegen hen: ‘Hoor deze droom die ik heb gedroomd:Zie, we waren op het veld schoven aan het binden, en zie, mijn schoof stond op en stond rechtop. En zie, uw schoven verzamelden zich eromheen en bogen zich neer voor mijn schoof.”Zijn broers zeiden tegen hem: ‘Ga jij inderdaad over ons regeren? Of moet u inderdaad over ons heersen?’ Dus haatten ze hem nog meer vanwege zijn dromen en zijn woorden.

Dit bracht Jozefs jaloerse broers er vervolgens toe een plan te bedenken om van hem af te komen. Toen Jozef zijn broers ging ontmoeten terwijl zij hun kudde schapen hoedden, vielen zijn broers hem aan. Ze scheurden de speciale mantel die Jakob hem had gegeven en verkochten hem als slaaf. Om het nieuws van Jozefs dood aan hun vader te vervalsen, doopten Jozefs broers zijn gescheurde mantel in het bloed. Hun vader geloofde het verhaal dat zijn zonen hem vertelden; Jacob werd gedood door een woest dier.

Genesis 37:33-34En hij identificeerde het en zei: ‘Het is de mantel van mijn zoon. Een woest dier heeft hem verslonden. Jozef wordt zonder twijfel in stukken gescheurd.’ Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een zak om zijn lendenen en rouwde dagenlang om zijn zoon.

Jozef de dromer in Egypte

15 Verses And Examples On Forgiveness In The Bible | Christian.net (3)

Foto van Google Afbeeldingen

Door de genade van God echter stond Jozef op van een slaaf van de beheerder van Farao; de tweede die het bevel voerde over heel Egypte. Na de interpretatie van de dromen van Farao, die zeven jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood aantoonde, kreeg Jozef de leiding over het opslaan van voedsel voor de jaren van hongersnood. Toen de jaren van hongersnood aanbraken, gingen mensen uit andere landen naar Egypte om voedsel te kopen. Dit is dan waar Jozef zijn vervreemde broers ontmoette, hoewel ze hem niet herkenden. In plaats daarvan bogen ze, net zoals Jozefs droom was, voor de beheerder van Farao.

Ondanks alles wat zijn broers hem hadden aangedaan, was Jozef vanaf het moment dat hij hen herkende niet meer boos. In plaats daarvan kwam al het verlangen dat hij naar zijn gezin had weer naar boven. Hij vergaf hen en deelde met hen alle rijkdom die hij had verworven.

Genesis 45:14-15Toen viel hij zich om de nek van zijn broer Benjamin en huilde, en Benjamin huilde om zijn nek.En hij kuste al zijn broers en huilde over hen. Daarna spraken zijn broers met hem.

Uit dit verhaal kunnen we zien hoe Jozef niet probeerde wraak te nemen, noch zijn broers zijn excuses aan te bieden. In plaats daarvan bracht hij ze allemaal met hun vrouwen en nakomelingen naar Egypte, waar ze in een overvloedig leven bij hem konden leven.

Vergeef zoals God ons elke keer vergeeft

Liefde is begrip en begrip brengt vergeving met zich mee. Daarom betekent het liefhebben van de naaste, zoals God geboden heeft, ook het vergeven van de naaste. Niemand in deze wereld is zondeloos. We hebben allemaal tegen elkaar en tegen God gezondigd. Toch kiest Hij ervoor om ons vrijelijk te vergeven als wij ons bekeren. We begaan elke dag zonden; Overtredingen die we niet meenden of deden vanwege de zwakte van ons hart. In dit opzicht gebood God ons om iedereen net zoveel te vergeven als Hij ons elke keer dat we er een fout in maakten, vrij liet. Zelfs degenen die geen spijt leken te hebben of nooit zeiden dat ze ongelijk hadden.

Kolossenzen 3:13

Heb geduld met elkaar en vergeef elkaar als iemand van jullie een klacht tegen iemand heeft. Vergeef zoals de Heer jou vergaf

Mattheüs 5:44

“Maar ik zeg u: Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, en bid voor hen die u ondankbaar gebruiken en vervolgen;”

Mattheüs 6:14-15

‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader ook uw overtredingen niet vergeven.’

Lukas 6:35

‘Maar heb je vijanden lief, doe het goede en leen geld, terwijl je op niets meer hoopt; en uw beloning zal groot zijn, en u zult de kinderen van de Allerhoogste zijn: want Hij is vriendelijk voor de ondankbaren en voor de kwaden.

Daniël 9:9

De Heer, onze God, is barmhartig en vergevingsgezind, ook al zijn wij tegen Hem in opstand gekomen;

Romeinen 18:19-21

Geliefden, wreek jezelf nooit, maar laat het achterwege[i]tot toorn van God, want er staat geschreven: ‘De wraak is aan mij, ik zal het vergelden, zegt de Heer.’Integendeel: “Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem dan iets te drinken; want door dat te doen, stapelt u brandende kolen op zijn hoofd.’ Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

De gelijkenis van de verloren zoon

In Lukas 15 kunnen we het verhaal lezen over een zoon die zijn deel van de bezittingen van zijn vader vroeg terwijl zijn vader nog leefde. Hij nam al het geld en gaf het allemaal uit aan onheilige dingen.

Lukas 15:13 Niet veel dagen later verzamelde de jongste zoon alles wat hij had en maakte een reis naar een ver land, en daar verkwistte hij zijn bezittingen door een roekeloos leven te leiden.

De verloren zoon verhongerde en verdiende geld door varkens in de stad te voeren. De zoon besefte hoe fout hij zat en besloot terug te komen en zijn vader te smeken hem in dienst te nemen als een van zijn bedienden, wat volgens hem een ​​stuk beter zou zijn dan het voeren van varkens. Op het moment dat hij thuiskwam, verwelkomde hij hem zelfs met een feestmaal, in plaats van zijn ongehoorzame zoon te berispen of te straffen.

Lukas 15:21-24En de zoon zei tegen hem: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon genoemd te worden.’Maar de vader zei tegen zijn dienaren: ‘Breng snel het beste gewaad, trek het hem aan, doe een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.23En breng het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en feestvieren.24Hiervoor was mijn zoon dood en leeft hij weer; hij was verloren en is gevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

In dit verhaal liet God ons zien hoe een vader zijn zoon kan vergeven, ondanks alles wat hij heeft gedaan. En Onze Vader in de hemel is inderdaad groter dan welke vader dan ook hier op aarde. Zijn liefde is eindeloos, net als zijn genade en vergeving aan zijn kinderen.

15 Verses And Examples On Forgiveness In The Bible | Christian.net (4)

Foto van Google Afbeeldingen

Bekeer u en Hij zal u vergeven

Onze God is de God van alles wat we weten en niet; tegen branden, aardbevingen, stormen en donderslagen. Maar bovenal is Hij een liefdevolle, rechtvaardige en vergevingsgezinde God. Hij zal altijd Zijn armen openen om ons te verwelkomen, welke zonde we ook in onze aard als mens hebben begaan. Bekering en vergeving gaan hand in hand. Op het moment dat we het oprecht vroegen, zal God zeker antwoorden.

Psalmen 32:5

‘Ik heb u mijn zonde erkend, en mijn ongerechtigheid heb ik niet verborgen. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen aan de Heer belijden, en u vergeeft de ongerechtigheid van mijn zonde.’

Jakobus 5:16

‘Belijd uw fouten aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen mag worden. Het krachtige, vurige gebed van een rechtvaardige man heeft veel nut.

Prediker 12:14

over de dag des oordeels: “Want God zal elk werk in het oordeel brengen, met elk verborgen ding, of het nu goed of kwaad is.”

15 Verses And Examples On Forgiveness In The Bible | Christian.net (5)

Foto van Google Afbeeldingen

In de Bijbel zijn verschillende omstandigheden en verzen over vergeving te vinden. Sommigen denken misschien dat vergeven gemakkelijker gezegd dan gedaan is. De Bijbel vermeldt echter niet alleen dingen met een specifiek doel. De wijsheid die in de pagina's verborgen zit, is eindeloos en tijdloos. Vergeven is niet alleen een kwestie van geestelijke genezing. Het beïnvloedt ook ons ​​fysieke lichaam via hormonen en stressreacties. Het langdurig koesteren van slechte gevoelens verwondt het hart en laat littekens achter op onze ziel, terwijl ons immuunsysteem wordt verzwakt. Als vergeving moeilijk is, zoals het niet begaan van zonden.

[gs-fb-reacties]

Laad opmerkingen

gerelateerde artikelen

Leer hoe u wederopstandingseieren kunt maken

Christelijke bronnen Maricris Navales

De waarheid over goed christelijk leiderschap

Christelijk leven per vliegtuig

De beste stappen voor het schrijven van een preek

Christelijk leven Alyssa Castillo

40 Bijbelverzen over wraak die ons vergeving leren

Bijbelverzen Moeder Inonog

15 gebeden voor verdriet en verlies van een geliefde

Christelijke bronnen Vera

Checklist kerkapp: 4 onmisbare functies die u nodig heeft

Christelijke bronnen J.C.

Meer in deze sectie

6 beste universiteiten voor religiewetenschappen J.C
32 Bijbelverzen over Hoop Airrez
30 feiten over bijbelse demonen en bezittingen Erika Danniel
Wees vervuld met goddelijke wijsheid met een gebed om wijsheid Erika Daniel
30 Bijbelverzen voor verjaardagen Erika Daniel

Categorieën

  • Liedjes
  • Videos
  • Bronnen
  • Gebeden
  • Bijbelse feiten
  • Bijbelverzen
  • Christelijk leven
  • Kerstmis
  • Vakantie
  • Theologie en spiritualiteit

Vers van de dag

“Want voor mij is het leven Christus, en het sterven winst.”

Filippenzen1:21KJV

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 22/11/2023

Views: 6363

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.