18 teksten uit het Oude Testament die ons laten zien hoe God zonde vergeeft (2023)

De aard en essentie van Gods vergeving

Soms moeten we herinnerd worden aan Gods belofte voor de vergeving van zonden.

Hier zijn enkele teksten uit het Oude Testament die het hart van God openbaren in de omgang met Zijn volk. Al deze oude teksten wijzen ons uiteindelijk naar Jezus wiens doel op aarde was om ‘zijn volk van hun zonden te redden’. (Matteüs 1:21) Deze zelfde waarheid wordt ook gevonden in het boek Hebreeën: “Maar hij is voor eens en voor altijd verschenen op het hoogtepunt der eeuwen om de zonde uit te bannen door zichzelf op te offeren.” (Hebreeën 9:26)

De apostel Petrus vertelt ons hoe we deze vergeving kunnen ervaren: “Bekeert u en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. De belofte is voor u en uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, voor allen die de Heer, onze God, zal roepen.’ (Handelingen 2:38-39)

Dus als we ons bekeren van onze zonden, belijd dan met onze mond en geloof in ons hart dat Jezus Heer is. (Romeinen 10:9-10) Wij kunnen vasthouden aan Gods belofte voor de vergeving van zonden.

Mijn gebed is dat Gods woord ons hart zal vullen, onze ziel zal genezen, onze geest zal wassen en onze kracht zal vernieuwen terwijl we mediteren over de wonderbaarlijke aard van Gods vergeving zoals geopenbaard in het Oude Testament.

Hoe vergeeft God ons onze zonden?

1. Gods vergeving is reinigend van aard.

“…op deze dag zal verzoening voor u worden gedaan, om u te reinigen. Dan zul je voor het aangezicht van de Heer rein zijn van al je zonden.” - Leviticus 16:30

2. Gods vergeving vergeeft zondaars.

“Vergeef, in overeenstemming met uw grote liefde, de zonde van dit volk, net zoals u hen vergeven hebt vanaf het moment dat zij Egypte verlieten tot nu toe.” De HEER antwoordde: “Ik heb hen vergeven, zoals u vroeg. Niettemin, zo zeker als ik leef en zo zeker als de glorie van de HEER de hele aarde vervult.” - Numeri 14:19-21

3. God verbergt onze zonden en rekent ze ons niet aan.

Gezegend is degene wiens overtredingen vergeven zijn, wiens zonden bedekt zijn. Gezegend is degene wiens zonde de Heer hen niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. - Psalm 32:1-2

4. Gods vergeving is in de kern zuiverend.

“Was al mijn ongerechtigheid weg en reinig mij van mijn zonde…Reinig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.” - Psalm 51: 2; 7

5. Gods vergeving is oneindig van aard.

‘De Heer is medelevend en genadig, traag tot toorn, overvloedig in liefde. Hij zal niet altijd beschuldigen, noch zal hij zijn woede voor altijd koesteren. Hij behandelt ons niet zoals onze zonden verdienen, of vergeldt ons niet overeenkomstig onze ongerechtigheden. Want zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo groot is zijn liefde voor degenen die hem vrezen; zover het oosten van het westen is, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd.’ - Psalm 103:8-12

6. Gods vergeving heeft een verlossend karakter.

“Israël, stel uw hoop op de Heer, want bij de Heer is onfeilbare liefde en bij Hem is volledige verlossing. Hijzelf zal Israël verlossen van al hun zonden.” - Psalm 130:7-8

7. Gods vergeving is transformerend.

"Kom nu, laten we samen redeneren", zegt de HEER. ‘Al zijn uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al zijn ze rood als karmozijn, ze zullen worden als wol.’ Jesaja 1:18

8. God verwijdert onze zonden uit Zijn zicht.

‘Het was beslist in mijn voordeel dat ik zoveel pijn leed. In jouw liefde heb je mij behoed voor de put van vernietiging; Je hebt al mijn zonden achter je rug gelegd.” - Jesaja 38:17

9. God kiest ervoor om onze zonden niet meer te gedenken.

“Ik, zelfs ik, ben degene die uw overtredingen uitwist, ter wille van mijzelf, en uw zonden niet meer gedenkt.” - Jesaja 43:25

10. God verdrijft onze zonden voor altijd.

‘Ik heb je overtredingen weggevaagd als een wolk, je zonden als de ochtendmist. Keer terug naar mij, want ik heb je verlost.” - Jesaja 44:22

Speciale opmerking: “Niets kan de zonde qua aard en gevolgen treffender weergeven dan een dichte, donkere, fronsende wolk die over de hemel komt, de zon buitensluit en de lucht met somberheid vult; en niets kan de aard en het effect van vergeving mooier weergeven dan het idee om zo’n wolk te verwijderen en de lucht zuiver te laten, de lucht kalm en sereen, en de zon die zijn stralen van warmte en licht op de aarde laat stromen. Dus de ziel van de zondaar wordt omhuld en overschaduwd door een dichte wolk, maar vergeving verdrijft die wolk, en het is kalm, vreugdevol en sereen.’ –Albert Barnes

11. Gods vergeving is uiteindelijk plaatsvervangend.

‘Wij zijn allemaal, net als schapen, afgedwaald, ieder van ons is zijn eigen weg gegaan, en de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op hem gelegd.’ - Jesaja 53:6

12. Gods vergeving geeft ons een juiste positie bij Hem.

“Nadat hij heeft geleden, zal hij het licht van het leven zien en tevreden zijn; door zijn kennis zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen, en hij zal hun ongerechtigheden dragen.’ - Jesaja 53:11

13. Gods vergeving baggert onze zonden niet meer op.

‘Want ik zal hun goddeloosheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken.’ - Jeremia 31:34

14. Gods vergeving wast al onze zonden weg.

“Ik zal ze reinigen van alle zonden die ze tegen mij hebben begaan en ik zal al hun zonden van rebellie tegen mij vergeven.” - Jeremia 33:8

15. Gods reinigende vergeving is herstellend.

“Dit is wat de Soevereine Heer zegt: Op de dag dat ik u van al uw zonden reinig, zal ik uw steden hervestigen en zullen de ruïnes herbouwd worden.” - Ezechiël 36:33

16. Gods vergeving is in wezen barmhartig.

“De Heer, onze God, is barmhartig en vergevingsgezind, ook al zijn wij tegen Hem in opstand gekomen.” -Daniël 9:9

17. Gods vergeving is diep bevrijdend en volkomen compleet.

“Wie is een God zoals jij, die de zonde vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis vergeeft? Je blijft niet eeuwig boos, maar je vindt het heerlijk om genade te tonen. Je zult opnieuw medelijden met ons hebben; U zult onze zonden met voeten treden en al onze ongerechtigheden in de diepten van de zee werpen. - Micha 7:18-19

18. Gods vergeving verwijdert onze zonden en vervangt ze door Zijn zegeningen.

‘Kijk, ik heb je zonde weggenomen en ik zal je mooie klederen aantrekken.’ - Zacharia 3:4

Vergeven voor gemeenschap

“Vergeving is in essentie Gods manier om het grote obstakel voor onze gemeenschap met Hem weg te nemen. Door onze zonde op te heffen en ervoor te betalen met de dood van zijn eigen Zoon, opent God de weg voor ons om Hem te zien en te kennen en voor altijd van Hem te genieten. Hem zien en ervan genieten is het doel van vergeving. Zielbevredigende gemeenschap met onze Vader is het doel van het kruis.’ —John Piper

Moge de liefde van de Vader, het werk van de Zoon en de gemeenschap van de Heilige Geest zoeter, sterker en bevredigender voor je zijn als je het woord van God diep in je ziel laat werken! Het herinnert je eraan dat jij van Hem bent en dat je rijkelijk vergeven bent door HEM.

Gerelateerde artikelen

20 Inspirerende J.I. Packer-citaten

Barna's must-reads over religieus verval in Amerika

5 ideeën om de zomer te verslaan en een inzinking te geven

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 04/12/2023

Views: 6361

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.